Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu không vượt quá 200 tỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Theo đó,

I. Các đối tượng sau được áp dụng

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hợp tác xã

Đơn vị sự nghiệp thành lập theo pháp luật Việt nam

Các tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật Việt nam, có hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập trong năm 2020.

II. Điều kiện để được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Các tổ chức trên sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 với điều kiện là tổng doanh thu năm 2020 không vượt quá 200 tỷ đồng.

III. Cách xác định doanh thu không vượt quá 200 tỷ đồng trong năm 2020

Tổng doanh thu bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp mới thành lập thì doanh thu được tính = Tổng doanh thu thực tế hoạt động chia cho số tháng thực tế hoạt động sau đó nhân (x) với 12 tháng

IV. Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 và cả tạm tính quý

Doanh nghiệp tự xác định điều kiện và tự xác định số thuế thu TNDN được giảm và chịu trách nhiệm với các xác định tính toán của đơn vị mình trước pháp luật.

Khi quyết toán thì kê khai vào các biểu mẫu theo quy định của Thông tư số 151/2014/TT-BTC và phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành theo nghị đinh này.

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03 tháng 08 năm 2020.

Trả lời