Các trường hợp được coi là giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng cho kỳ quyết toán thuế thu nhập...